Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

touch: research / work / exhibition / recent_work / stage / documentation / photograph / facade / logo / design / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / belief / cycle / movement / energy / video / drive / ritual / desire / darkness / light / installation / quote / fake / collection / artificial / sun / time / publication / slogen / sculpture / body / action / Eleanor_Clare / motivation / religion / training / drawing / scenery / label / creation / edition / sound / landscape / simulation / 2015 / catalogue / archetype / carnival / magic / wheel / therapy / rock / film / connection / view / motion / residue / circus / audio / dizzy / hole / spinning / chaos / panoramic / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / future / skin / set / transformation / matter / earth / nature / status / wall / wave / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / megalith / sound_system / seek / creativity / water / press_release / nature / touch / Assembly_House_Studios / Adventure_Island / ride / projection / feet / cardboard / shrine / pool / sick / true / camera / viewpoint / pagan / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / The_Travels_of_The_Toucher / feel / decay / fibreglass / 2016 / Mathijs_van_Geest / Rush / Bergen_Kommune / site / hands / edge / priority / voice / Mike_Winnard / Toucher / rubbing / Matt_Wheeldon / storm / Tigh_na_Cailleach / Lester_Drake / clay / Archipelago / river / motto / ancient / Rufus_Newell / Ellie_MacGarry / winter / excitement / weather / mud_flats / Southend / Hordaland_Kunstsenter / jumping / Arthurs_Seat / Metal / estuary / pier / low_tide / tide / unconscious / tattoo / fair ground / sea / Face / forming / travel /


tattoo motto 2016-07-12

tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto

Against all odds
Beyond fear lies freedom
Believe in yourself
Be true to yourself
There's a brave new world that's raging inside of me
Chase you dreams
Courage strength mom dad
Don't dream it be it
My first act of treason was picking up a pen my first act of love was finding myself again
Freedom
Freedom is not free
Get busy living or get busy dying
People living deeply have no fear of death
Death before dishonour
I will not surrender
I am not afraid to walk this world alone
If you don't live for something you'll die for nothing
Individuality
I never give up
Integrity
I shall stand fast
It's better to be hated for what you are, than loved for what you're not
I will not conform to this world
I'll make it to the moon if I have to crawl
I found within me an invincible summer
Life is a lesson you learn when you're through
Live life
Monsters are real and ghosts are real too. They live inside us and sometimes they win
My cup truly overflows
My life is my art, my art is my life
Never give up
Never let your fear decide your fate
Never surrender
No net enslaves me
No retreat no surrender
Not with strength but with hope
Only the strong survive
Only you can define yourself
Out of the darkness cometh light
The pain you feel today, will be the strength you feel tomorrow
I'm richer then all y' all I've got a bank full of pride
Remember who you are
Stand alone
Stay true
Stay the coarse
To thine own self be true
Trust the voice within
The creation of reality is in the hands of the weaver
To live a creative life, we must lose our fear of being wrong


tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto tattoo motto

Tags: research / photograph / logo / text / design / belief / ritual / desire / quote / collection / slogen / body / motivation / training / label / magic / therapy / transformation / status / creativity / touch / true / projection / voice / priority / motto / tattoo /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May"

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / wheel / film / view / residue / motion / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / wave / matter / earth / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / seek / press_release / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / Southend / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping /


The Travels of The Toucher 2015-12-14The Travels of The ToucherDillan Marsh & Eleanor Clare
Assembly House Studios 20-29 Nov. 2015
Sat. & Sun. 1-4pm or by appointmentWith cardboard boxes over their heads and two holes punched out for their arms, they began with wet clay, and without any other idea than to see what came by handling it. What they arrived at was not a sculpture, but a way to begin. The possibility to destroy and remake was always there: it was just a means of getting to the thing.

On a wet and windy day, they journeyed out to Tigh na Cailleach, home of the Old Woman of the Glen, just before she withdrew into her shelter for winter. They were not sure what they might find, or what to do when they got there. They were walking a path that had been walked for thousands of years. They were hopeful that they would make their destination on time, and fearful of regret, lest they should have to turn back. It was not that time or nature were against them; it was simply that the elements continued, and would continue interminably, before them, after them and in spite of them. The night was drawing closer with every step further into the heart of the glen. Colours were changing to soft and rusty ochres, greens and bluey-greys. The form of the land was becoming gentler and more rounded. The deep, broad loch had now tapered off into a trickling stream; yet the wind raged on, and the rain beat with a stinging patter against against their faces.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn’t know what to do. Not there at the shrine, nor in the studio with the clay.

This work has been kindly supported by: Assembly House Studios, About Time, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, Bergen Kommune, Norsk Kulturradet (Arts Council Norway)

The Travels of The Toucher

Tags: work / exhibition / recent_work / documentation / photograph / text / collaboration / cycle / video / drive / ritual / darkness / light / installation / time / publication / sculpture / Eleanor_Clare / religion / creation / edition / landscape / 2015 / sound / catalogue / archetype / rock / audio / chaos / Edinburgh_Sculpture_Workshop / future / wall / Yorkshire_Sculpture_Park / megalith / sound_system / seek / water / creativity / press_release / nature / touch / Assembly_House_Studios / shrine / cardboard / pagan / The_Travels_of_The_Toucher / Norsk_Kulturradet / About_Time / ceramic / site / Bergen_Kommune / Mike_Winnard / storm / Matt_Wheeldon / Tigh_na_Cailleach / Lester_Drake / winter / ancient / Rufus_Newell / Ellie_MacGarry / Arthurs_Seat / weather / travel / Face /


Toucher 2015-10-26

Toucher

Tags: work / documentation / collaboration / desire / publication / action / body / Eleanor_Clare / drawing / creation / 2015 / simulation / archetype / connection / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / Yorkshire_Sculpture_Park / touch / The_Travels_of_The_Toucher / About_Time / hands / feel / Toucher / rubbing / clay / forming /


top of page